Årsberetning  2018  Kerteminde – Dalby Valgmenighed

Atter et år er gået siden vi sidst havde generalforsamling.
Som ny formand har der været mange ting at sætte sig ind i,   og det er der stadig,  - men takket være en god bestyrelse, præst og tidl. formand ,  og ikke mindst opbakning fra menigheden,  står  jeg stadig godt på mine ben, og er ikke spor ked af det.
Og hvad er der så sket i løbet af året :
Vi måtte i i foråret sige farvel til vores bestyrelsesmedlem Else Bjørn, som afgik ved døden. Else Bjørn har været med i bestyrelsen i mange år, -  og bidrog med stor interesse i arbejdet,-   spillede gerne på  flyglet til vores sange,  bagte dejlige småkager,  og fik smil på vore læber,  når hun  kom i en ny hjemmestrikket kreation.  Else levede nøjsomt alene med sine dyr og strikketøj. Vi vil mindes Else med glæde.
Påsken -  ja,  her fik vi smag og syn  for  Hannes kreative evner -  kirken var smukt pyntet i gult  -  Skærtorsdag indførtes som noget nyt:   et  stående traktement  efter gudstjenesten inde i kirken ,  bestående af vin og brød ,  en stund hvor vi fik talt med hinanden, -  en ny tradition vi vil fortsætte med.
Anders`s første hold konfirmander  blev konfirmeret på smuk vis, og et par af konfirmanderne læste højt i kirken.
I maj måned havde vi provstebesøg,  hvor kirkerne blev gennemgået ,  og diverse mangler , herunder reparationer, såsom understrygning af kirkens tag,  oprydning på kirkens lofter, vinduer der skal males, dræn fra dugrender under vinduer skal monteres, mønstermurværk skal gennemgås og efterfuges,- alt   blev nedfældet til senere udførelse,  og  der er blevet ryddet op på kirkens loft.
Sommeren gik sin gang,  og høstgudstjenesten stod for døren,  hvor sognepræst Troels Bak Steensgaard deltog, og efter frokosten fortalte om Luther,  Glæde og munterhed hos Martin Luther.
Det nye konfirmationshold, 27 unge mennesker, var sammen med Anders i teateret i Odense Valgmenighed, sammen med elever fra andre valgmenigheder  på Fyn. De så en forestilling om Poul Helgesen som forbindes med reformationen.    Poul Helgesen blev erklæret modstander af reformationen Derfor kunne han heller ikke tilslutte sig Luthers oprør imod kirke og pave på trods af et fælles syn på mange ting, ikke mindst Luthers kernetanke om, at mennesket frelses af troen alene. Men med Erasmus og imod Luther hævdede Helgesen viljens frihed, hvorfor han måtte lægge stor vægt på den personlige fromhed, en streng kristen etik.
Konfirmationsholdets  tur gik til Jelling og Ribe ,   i Dydensborgs bus,  den gode gamle Ferrari har forladt matriklen,-   nye tider  -  nye skikke.  Sådan er det.   Konfirmanderne havde en dejlig dag,  hvor de hørte om Gorm og Thyras søn Harald Blåtand der rejste Jelling stenen til minde om forældrene.  Harald Blåtand der samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Konfirmanderne fik set og hørt om Ribe Domkirke.

Allehelgens gudstjeneste blev afholdt i Dalby, hvor  medlemmer der døde i året løb blev mindet  af inviterede familie, samt andre pårørende.
Fredslysgudstjenesten , blev afholdt på smukkeste vis,-  hvor konfirmanderne medvirkede – og menigheden fik tændt  medbragte lys fra flammen i fredslyset, som oprindelig blev tændt i fødselsgrotten i Betlehem.
Og så lige  før jul,  stod orglet i Betlehemskirken af ,-     gode råd var dyre -  vi kunne da ikke holde jul uden orgel. Vores organist Birgit Bay  blev en fantastisk hjælp i denne situation , med hendes viden og kendskab til orgler. Vi startede med at leje et orgel  et par måneder,-  og dette er siden blevet købt.  Vi fik grønt lys fra Karl Andersen  -  han fortalte at pengene  til orglet var på bogen,  men et bidrag ville da ikke være at kimse ad, så vi har søgt Lions Club Kerteminde om økonomisk støtte , og har foreløbig fået bevilliget kr. 5.000,-. På mandag har de atter møde og her vil ansøgningen atter blive taget op til drøftelse.  
Adventsgudstjenesten ,  hvor der traditionen tro efter gudstjenesten  var frokost og underholdning i  form af fællessang fra Højskolesangbogen tilrettelagt at vores kirkesanger Henrik Mose,  tillige med Hanne Verner og Karen Ravneberg , der bidrog med musikken, på henholdsvis flygel og violin. En hel igennem fantastisk dejlig eftermiddag .
Gudstjeneste nytårsdag ,  med efterfølgende gode nytårs ønsker til hinanden, et glas champagne og kransekage har vundet indpas i vores menighed,  -   pladsen var lidt kneben i våbenhuset,-  men det må jo kaldes  et positivt problem .
Herudover har der  i årets løb været arbejdsdage,-  der er blevet pudset, og repareret.
Vedr. glasmosaikker, som Gustav er projektleder for , sammen med tovholder  John Bo Verner  ,  så er kunstner Heller Scharling- Todd i fuld gang,  og vi har fået bevilliget  fondsmidler på i alt 230.000,-  fra henholdsvis  A.P.Møller fonden , samt  fra Aage og Johanne Louis – Hansens fond. Budget lyder på 236.894,  -  de resterende 6.894 finansierer vi selv. Vi har anmodet om hvert kvartal at få tilsendt fotos af ruderne,  der skal være færdige i sept.  2018.
Vi fik i efteråret en henvendelse fra redaktør Jørgen Lind,  Helsingør,  som havde en samling af grafiske tryk,  og heriblandt et projekt af vores kirke publiceret 28. marts 1869, det skulle være det allerførste tryk.  Og et Kerteminde kort fra 1873 hvor Emauskirken  er angivet. Disse to tryk har vi købt.
Vores organist Poul Balle,  blev sygemeldt i efteråret,   -  - Poul er  i bedring ,  og har deltaget i gudstjenster, -  men skal tage det med ro .    Birgit Bay har taget rigtig meget over og det er vi meget glade og taknemmelige for.
Der er nedsat  et Jubilæumsudvalg,  for i januar 2019 ,nærmere 24. januar har vi 150 års jubilæum, jubilæet vil blive fejret den 27. januar , med gudstjenste i Betlehemskirken,  og efterfølgende fest – komsammen i forsamlingshuset. Herom meget mere senere på året.  Udvalget arbejder på højtryk,  med festskrift , ansøgning om økonomisk støtte,  de første 12.500, er bevilliget,- underholdning og meget mere.
Ved Betlehemskirken blev der i efteråret,  med Peter Sørensen som tovholder,  beskåret i buske og buskadser, og i det hele taget  ryddet op. Der blev lagt Perlesten på vores parkeringsplads,   i samarbejde med   forsamlingshuset bestyrelse og idrætsklubben.  Det økonomiske deltes i 3portioner. Stor tak til Peter.

Ind og udgangsbøn,  bliver nu  læst op af menigheden.  Og flere er velkomne til at melde sig.   Bjørn Krab Johansen laver mødeplan,  så kontakt ham eller mig.
Vores hjemmeside,-  har fået et løft   -  i form af flere fotos,  bla.  konfirmander , brude par osv.  Og er der nogen der har lyst til at skrive f.eks et indlæg i kirkebladet , så er Jørgen Boll,  eller Anders Lundbeck,  klar til at tage i mod.  
Eftermiddagsgudstjenester har der ikke været den store interesse for, - så det er foreløbigt droppet. Aftengudstjenester vil måske stadig blive afholdt -  det står lidt i det uvisse.
Den 7. april bliver der musik og sang i kirken i tidsrummet 10.30-11.30  ved  Ruth Kabel og Pul Kristian Balslev,-  jeg vil opfordre til at menigheden vil komme og være med.
Det er alle valgmenighederne på Fyn , der får sådan et arrangement.
Den 17. juni får vi besøg fra Sdr. Nærå valgmenighed -   de vil deltage i gudstjenesten,  og bagefter tage Kerteminde i øjesyn.
Anders har i årets løb deltaget i kursus og valgmenighedsloven.  Og jeg har deltaget i et møde sammen med de andre valgmenigheder på Fyn ,  og det bliver møder vi fortsætter med, taler, hører om hvordan det går i vores menigheder, får inspiration og gode ideer,  og lærer hinanden at kende.
Dette var årets beretning,  håber jeg har fået det vigtigste med.  Jeg vil slutte af med at citere Halfdan Rasmusen:
Alene er du ingen. Intet værd er den som intet tror og intet bær. Kun den som favner , den som slutter ringen, er mere værd end ingen.   Citat slut.
Vi har alle behov for at være en del af et fællesskab,  lad os passe på vores fællesskab og alle være med til at skabe et større fællesskab.

Inge B. Napora